Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közzétételek 2005

Közzétételek 2005

[2005.11.17.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt… közzéteszi

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt… …(1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt… …(1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége közvetítésére a tőkepiacról szóló, 2001. évi CIX. tv. 5. 6 (1) bek.103/a) pontja szerinti szerződést kötött az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettel (5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2.).
 

[2005.09.02.]

Csökkent a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. befolyása az econet.hu Informatikai Rt.-ben

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (Budapest, 1122 Pethényi köz 10. cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-04-1206) - a 2005.08.16-án megjelent közleménnyel egységes szerkezetben -bejelenti, hogy a Bank befolyása az econet.hu Informatikai Rt.-ben (1117 Budapest Hauszmann Alajos u. 3.) alábbiak szerint alakult: - a részvények 2005. február 17-i kötésnapon történő megvásárlásával 2005. február 17-i értéknappal 6,33 %-ra nőtt, amely a részvények 2005. február 17-i kötésnapon 2005. április 20-i értéknapra történő határidős eladásával 0 %-ra csökkent, - a részvények 2005. április 14-i értéknapon történő megvásárlásával 2005. április 19-i értéknappal 10,64 %-ra nőtt, amely korábbi határidős eladásokkal 2005. április 20-i értéknapra 5,45 %-ra csökkent, 2005. május 25-i értéknapra 4,32 %-ra csökkent, -a részvények 2005. május 17-i értéknapon történő elidegenítésével 5,07 %-ra csökkent, - a részvények 2005. május 19-i értéknapon történő elidegenítésével 4,96 %-ra csökkent.

[2005.08.19.]

Befolyáscsökkenés bejelentése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (Budapest, 1122 Pethényi köz 10. cégjegyzék-száma: Cg. 01-10-04-1206) bejelenti, hogy a Banknak az econet.hu Informatikai Rt.-ben (1117 Budapest Hauszmann Alajos u. 3. cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043483) a rész-vények 2005. május 17.-i értéknapon történő elidegenítésével 5,07 %-ra csökkent a befolyása. A Bank továbbá bejelenti, hogy 2005. május 19-i értéknapon történő további econet részvények elidegenítésével 4,96 %-ra csökkent a befolyása az econet.hu In-formatikai Rt.-ben.

[2005.08.05.]

Az MTB Rt. befektetési szolgáltatási ügynöki tevékenységre szóló szerződést kötött, illetve módosított

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezettel (7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.) befektetési szolgáltatás-ügynöki szerződést kötött, valamint a CE Bróker Pénzügyi Tanácsadó Rt-vel (1123 Budapest, Alkotás u. 39/C) és az S.C.I. Forex Kft-vel (1054 Budapest, Vértanúk tere 1.), korábban megkötött befektetési szolgáltatás-ügynöki szerződést módosította.

[2005.06.06.]

Ügynöki tevékenység megszüntetése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-041206) bejelenti, hogy a Nyírségi Takarékszövetkezettel kötött Értékpapír-ügynöki tevékenységre vonatkozó Megbízási szerződés - közös megegyezéssel 2005 május 31-i hatállyal - megszüntetésre került.

[2005.05.02.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. évi rendes közgyűlésének határozatai

Tovább >>

A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, megválasztotta a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét. • A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentését, valamint a Takarékbank Rt 2004. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést együtt jóváhagyta. • A Társaság mérlegfőösszegét 203 653 M Ft-ban, adózás előtti eredményét 998 M Ft-ban állapította meg. A 152 M Ft társasági adó megfizetése után fennmaradó adózott eredmény 846 M Ft. Adózott eredményből 10%, összesen 85 M Ft általános tartalékba, összesen 251 M Ft eredménytartalékba kerül átvezetésre, a fennmaradó összesen 510 M Ft a Társaság részvényeseinek - részvényeik névértékének arányában - osztalékként kerül kifizetésre. Az egy részvényre jutó osztalék összege 500 Ft, azaz a részvény névértékének 25%-a. A Társaság az osztalékot azt követően fizeti ki, hogy a részvényesek részvényeiket a Társaságnál letétbe helyezték, továbbá az osztalék beszedésére és az azzal összefüggő tevékenységek elvégzésére megbízást adtak a Társaságnak, megjelölve azt a számlaszámot, amelyre az osztalék átutalását kérik. A közgyűlés a társaság konszolidált beszámolóját jóváhagyta. A társaság konszolidált mérlegfőösszegét 205 281 M Ft-ban, a konszolidációs kör számított mérleg szerint eredményét 258 M Ft-ban állapította meg. • A közgyűlés a Takarékbank Rt. 2005. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét elfogadta. A közgyűlés egyben felhatalmazta az igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az évközben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa. • A közgyűlés a társaság alapító okiratának módosítását, valamint a társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának ügyrendjét elfogadta. • A közgyűlés a Takarékbank Rt. könyvvizsgáló cégének a 2005. esztendőre az Ernst & Young könyvszakértő céget, vezető könyvvizsgálónak a cég alkalmazottját, Szarvas Hajnalkát választotta meg. A közgyűlés az Ernst & Young Kft. 2005. évi könyvvizsgálatra vonatkozó díját a magyar szabályok szerinti banki és konszolidált, illetve az IAS-beszámolót illetően évi 18 500 E Ft + áfa, azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer forint + áfa összegben állapította meg. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. felhívja ügyfelei figyelmét arra, hogy a társaság auditált éves beszámolója teljes egészében az ügyfélszolgálati irodájában (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) tekinthető meg. (Magyar Nemzet, 2005. május 2., hétfő, 17. oldal)

[2005.04.05.]

A Takarékbank Rt. évi rendes közgyűlésének összehívása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) igazgatósága tájékoztatja ügyfeleit, hogy a társaság 2005. évi rendes közgyűlésére 2005. április 28-án 10.00 órai kezdettel kerül sor. (A határozatképtelenség esetén tartandó második közgyűlés 2005. április 28. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 11.00 órai kezdettel kerül megrendezésre.) Helyszín: Hotel Agro (Budapest XII., Normafa utca 54.) A közgyűlés napirendje: 1.) Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a Takarékbank Rt. 2004. évi üzleti tevékenységéről. Az Igazgatóság javaslata az éves beszámoló elfogadására, ezen belül a mérleg megállapítására és az eredmény felosztására. A konszolidált éves beszámoló elfogadása. 2.) A Takarékbank Rt. 2005. évi üzletpolitikája és üzleti terve 3.) Javaslat a Takarékbank Rt. Alapító Okiratának módosítására 4.) Javaslat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítására 5.) Igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új igazgatósági és felügyelő bi-zottsági tagok választása 6.) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása 7.) Egyebek

[2005.03.31.]

Személyi változás

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bek. d) pontja alapján közzéteszi, hogy Dézsi Tamás üzletkötő és befektetési tanácsadó, egyben befektetési szolgáltatási üzletág irányító - munkaviszonya megszűnése miatt - 2005. április 1. napjától kezdődően nem jogosult a Ma-gyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. nevében üzletet kötni.

[2005.03.08.]

Társasági közzététel személyi változásról

Tovább >>

Közlemény A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bek. d) pontja alapján közzéteszi, hogy dr. Szabó Péter üzletkötő és befektetési tanácsadó 2005. március 8. napjától kezdődően jogosult a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. nevében üzletet kötni. (Megjelent a Magyar Nemzet és a Magyar Tőkepiac 2005. március 8-i számában.)

[2005.01.25.]

Közzététel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Bp., Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a Budapesti Értéktőzsde Motyovszki Gábort. 2005. január 24. napjától mint a Takarékbank Rt. részvény- és hitelpapír-szekciós üzletkötőjét nyilvántartásba vette. Közzéteszi továbbá, hogy a Vanderbilt Bróker Sopron Kft.-vel kötött, értékpapír-ügynöki tevékenységre szóló megbízási szerződést, 2005. január 25. napjától közös megegyezéssel megszüntette.

[2005.01.05.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. tájékoztatása tulajdonosairól

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg.: 01-10-041260) a Tpt. 395. § (1) bek. értelmében az alábbiak szerint teszi közzé részvényesei nevét, illetve tulajdonosi és (az ezzel megegyező mértékű) szavazati hányadukat: 1. DZ BANK AG: 31.36%, 2. Allianz Hungária Biztosító Rt.: 5%, 3. Egyéb (5% alatti tulaj-donosi részesedéssel rendelkező) tulajdonos összesen: 63,64%. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. felhívja a figyelmet arra, hogy a teljes tulajdonosi lista székhelyén, az ügyfelek részére nyitva álló ügyféltérben tekinthető meg.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...