Az MTB Zrt. állomány-átruházása miatt a Takarékbank új ügyfelei a netbankot a www.takarekbank.hu oldalon keresztül tudják indítani.
Az MTB Zrt. befeketetési ügyfelei az alábbi linket tudják használni:

image

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közzétételek 2009

Közzétételek 2009

[2009.12.22.]

Ügynöki szerződés felmondási határidejének módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.;Cg. 01-10-041206) közzéteszi, hogy közte és a CE Bróker Zrt (1126 Budapest, Beck Fülöp u.10.;Cg.01-10-045187) között 2009. szeptember 28. napján kelt és a CE Bróker részére ugyanezen napon kézbesített, a „Megbízási szerződés befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenységre” c. megállapodást felmondó nyilatkozatában foglalt felmondási időt 2010. március 31.napjára módosította.

[2009.12.10.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Capital Bankár Zrt-vel (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.III/14.) és a Pannon Takarékszövetkezettel (2900 Komárom, Igmándi u.45.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2009.12.10.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a CE Bróker Zrt-vel (1126 Budapest, Beck Ö. Fülöp u.10.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően – az érvényben lévő üzleti együttműködésük alapján a Megbízási szerződését módosította.

[2009.12.10.]

Ügynöki szerződés megkötése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezettel (9461 Lövő, Fő u.203.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött.

[2009.11.26.]

Közlemény a CE Bróker Zrt-vel való együttműködésről

Tovább >>

KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: Takarékbank Zrt.) és a CE Central European Bróker Pénzügyi Tanácsadó Zrt. (továbbiakban: CE Bróker Zrt.) között tárgyalások folynak más formában történő együttműködési lehetőségekről.

A CE Bróker Zrt. a jövőben önálló befektetési vállalkozásként kíván tevékenykedni, és a Takarékbank Zrt. vonatkozásában a korábbi közzétételnek megfelelően megszűnik a cég ügynöki státusza.

Az új működési formára tekintettel a felek más üzleti kapcsolatot keresnek, és várhatóan a Takarékbank Zrt. szakmai partnerként fog együttműködni a CE Bróker Zrt.-vel az ügyfélmegbízások teljesítésének tekintetében.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

[2009.11.20.]

Ügynöki szerződés felmondása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy az MTB és a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet (6344 Hajós, Rózsa u.2.) között 2007. január 04. napján létrejött, Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő akviráló függő ügynöki tevékenység végzésére vonatkozó – a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően megkötött - Megbízási szerződés 2009. december 04-i hatállyal felmondásra került.

[2009.10.22.]

Ügynöki tevékenység felmondásának kezdeményezése

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg. 01-10-041206) közzéteszi, hogy közte és a CE Bróker Zrt. (1126 Budapest, Beck Fülöp u.10.; Cg.01-10-045187) között 2008. június 25. napján létrejött, befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység végzésére vonatkozó a - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően megkötött Megbízási szerződést 2009. szeptember 28-án, 2009. december 28-i hatállyal felmondta.

[2009.10.09.]

Ügynökökkel kötött szerződések módosítása (2009.10.09)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Capital Bankár Zrt-vel (5700 Gyula,Nagyváradi út 54.III/14.), a Kinizsi Bank Zrt-vel (8200 Veszprém,Óváros tér 22.), és a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezettel (9155 Lébény, Fő u. 85.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2009.10.05.]

Ügynöki szerződés megkötése (Asset Kft.)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére az Asset Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 28. I/3) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött.

[2009.09.15.]

Ügynöki szerződés módosítása (2009.09.11)

Tovább >>
[2009.09.15.]

Ügynöki szerződés megkötése (2009.09.11)

Tovább >>
[2009.09.14.]

MTB Projekt Kft. bejegyzése (2009.09.14.)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-10-04-1206) közzéteszi, hogy a 100%-os tulajdonában álló MTB Projekt Korlátolt Felelősségű Társaságot (1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg.: 01-09-925134) a Fővárosi Cégbíróság 2009. szeptember 10. napján a cégjegyzékbe bejegyezte.

[2009.08.27.]

Union Privatfonds Investment GmbH. közleménye az Alapok Különleges Szerződési Feltételeiben bekövetkező költségeket érintő szabályozás módosításáról

Tovább >>
[2009.08.11.]

Befektetési elemzés és pénzügyi elemzés tevékenység végzésére vonatkoó engedélyt kapott a TakarékBank

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., továbbiakban: Zrt.) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelmére a Felügyeleti Tanács felhatalmazása alapján az alábbi
h a t á r o z a t o t
hozom.

1. Engedélyezem, hogy a Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 5. § (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott

befektetési elemzés és pénzügyi elemzés

kiegészítő szolgáltatást folytasson.

A Zrt. a jelen határozattal engedélyezett tevékenysége mellett olyan tevékenységek végzésére jogosult, amelyek nem sértik a befektetési szolgáltatási, valamint a kiegészítő szolgáltatási tevékenységek kizárólagosságára vonatkozó előírásokat.

2. Megállapítom, hogy a Zrt. az 1. pontban megjelölt kiegészítő szolgáltatás végzésére a kérelemben foglalt, 1122 Budapest, Pethényi köz 10. szám alatti székhelyén, valamint esetlegesen a jövőben létesített és a Felügyeletnek bejelentett új székhelyén, illetve telephelyein (fióktelepein) is jogosult.

A Zrt. köteles a Bszt.-ben előírt műszaki, technikai, informatikai, biztonsági felszereltséget folyamatosan biztosítani a fent megjelölt székhelyén, valamint mindazon, esetlegesen ezt követően létesített új székhelyén, illetve telephelyein (fióktelepein), amelyekben az 1. pontban foglalt kiegészítő szolgáltatást nyújtja.

A Zrt. köteles az esetlegesen újonnan létesített székhely, illetve telephelyek (fióktelepek) esetében mindezen feltételek meglétéről az erre vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg a Felügyeletnek nyilatkozni.

3. A Zrt. köteles a jogszabályokban meghatározott bejelentési, információnyújtási és díjfizetési kötelezettségét teljesíteni a Felügyelet felé.

4. A Zrt. mindenkor köteles maradéktalanul megfelelni a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó valamennyi jogszabályi előírásnak.

A határozat a már hivatkozott jogszabályi rendelkezésen, valamint a Bszt. 3. § (2) bekezdésén, 7-8. §-ain, 27-30. §-ain, 123. §-án, a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul.

Tekintettel arra, hogy a határozat a kérelemnek helyt adott, a határozat indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ának (4) bekezdése alapján mellőztem.

Budapest, 2009. július 31.


Varga Csaba s.k.
a PSZÁF főigazgatója

[2009.07.30.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, bejelenti, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2009. július 17. és 30. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/442 - 444) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a csatolt mellékletek szerint módosította.

[2009.07.29.]

Ügynöki szerződés módosítása

Tovább >>

Közzététel szövegének megtekintése itt

[2009.07.09.]

Takarék Alapkezelő Zrt. honlap - www.takarekalapkezelo.hu

Tovább >>

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Takarék Alapkezelő Zrt. a mai napon (2009.07.09.) elindította internetes honlapját, amelynek elérhetősége:

www.takarekalapkezelo.hu

[2009.07.08.]

Megbízási szerződés módosítása a Környe-Bokod Takarék Takarékszövetkezettel és a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezettel

Tovább >>
[2009.07.02.]

MFB Konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentése a 2008. december 31-ével záruló évre

Tovább >>
[2009.07.02.]

Ügynöki szerződések módosítása, felmondása

Tovább >>
[2009.06.25.]

Tájékoztatás a bankkártyát elfogadó kereskedők részére

Tovább >>
[2009.06.15.]

Ügynöki szerződés megkötése (2009.06.11)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Capital Bankár Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel (5700 Gyula, Nagyváradi út 54. III/14), - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően Megbízási Szerződést kötött.

[2009.06.11.]

Cégjegyzékben nyilvántartott adatok módosítás (2009.06.05.)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, bejelenti, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2009. június 5. napján kiadott végzésével (Cg. 01-10-041206/440) a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatait a csatolt melléklet szerint módosította.

[2009.06.04.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. , mint a Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok Vezető Forgalmazójának tájékoztatása 4 befektetési alap megszűnéséről és törléséről

Tovább >>

részletek

[2009.05.28.]

Az MFB Zrt. hitelminősítésének változására vonatkozó közlemény közzététele a Takarékbank honlapján

Tovább >>

részletek

[2009.05.21.]

Ügynöki szerződés módosítása (2009.05.20)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettel (8380 Hévíz, Széchenyi u. 66.) és az ALBA Takarékszövetkezettel (8000 Székesfehérvár, Táncsics M. u. 2.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2009.05.06.]

Az MFB Zrt. 2008. évi nem konszolidált nemzetközi pénzügyi kimutatásai

Tovább >>

Az MFB Zrt. 2008. évi nem konszolidált nemzetközi pénzügyi kimutatásai

[2009.05.04.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2008. december 31-i konszolidált éves jelentése

Tovább >>

részletek

[2009.05.04.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2008. december 31-i egyedi éves jelentése

Tovább >>

részletek

[2009.05.04.]

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2009. évi rendes közgyűlésének határozatai

Tovább >>

- A közgyűlés ügyrendi határozatokat hozott: megválasztotta a levezető elnököt, a szavazatszámlálót, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, valamint elfogadta a közgyűlés napirendjét. (2009/1-5.)

- A közgyűlés az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentését, valamint a Társaság 2008. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyta. A Társaság mérlegfőösszegét 366.043 MFt-ban, adózás előtti eredményét 931 MFt-ban, adózott eredményét 810 MFt-ban állapította meg. Az adózott eredmény 10%-a, azaz 81 MFt a jogszabályi előírásoknak megfelelően az általános tartalékba kerül, a fennmaradó 729 MFt mérleg szerinti eredmény pedig az eredménytartalékba kerül átvezetésre. A közgyűlés a Társaság konszolidált beszámolóját jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 367.506 MFt-ban, a konszolidációs kör számított mérleg szerint eredményét 689 MFt-ban állapította meg. A közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére a 2008. üzleti évre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt megadta. (2009/6/1-7.)

- A közgyűlés a Takarékbank Zrt. 2009. évi üzletpolitikáját és üzleti tervét elfogadta. A közgyűlés egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa. (2009/7.)

- A közgyűlés a Takarékbank Zrt. 3 éves stratégiai tervének módosítást elfogadta. (2009/8/1-2.)

- A közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosítását (2009/9/1-2.) a Társaság igazgatósága, valamint felőgyelőbizottsága ügyrendjét elfogadta. (2009/10-11.)

- A közgyűlés a Takarékbank Zrt. könyvvizsgáló cégének a 2009. esztendőre az Ernst & Young könyvszakértő céget, vezető könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (audit partner) választotta meg. A közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 2009. évi könyvvizsgálatra vonatkozó díját a magyar szabályok szerinti banki és konszolidált, illetve a nemzetközi szabványok szerinti konszolidált beszámoló elkészítésére vonatkozóan állapította meg. (2009/12.)

[2009.05.04.]

A Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettel kötött megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettel (5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2009.05.04.]

A Fókusz Takarékszövetkezettel kötött megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Fókusz Takarékszövetkezettel (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2009.05.04.]

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettel kötött megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettel (8380 Hévíz, Széchenyi u. 66.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2009.05.04.]

A Monor és Vidéke Takarékszövetkezettel kötött megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Monor és Vidéke Takarékszövetkezettel (2230 Gyömrő, Szent István u. 28.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2009.05.04.]

A Partiscum XI Takarékszövetkezettel kötött megbízási szerződés módosítása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Partiscum XI Takarékszövetkezettel (6720 Szeged, Horváth M. u. 1/b.) - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően - megkötött Megbízási szerződését módosította.

[2009.04.30.]

Az MFB Zrt. 2008. évi beszámolója

Tovább >>
[2009.04.20.]

MFB Kötvénykibocsátási Program 2009/2010

Tovább >>

részletek

[2009.04.03.]

A Takarékbank Zrt. 2009. évi rendes közgyűlésének összehívása

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) igazgatósága közzéteszi, hogy a társaság 2009. április 30-án 10.00 órai kezdettel az Európa Konferencia Központ (1021 Budapest, Pálos u. 2.) tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését. (A határozatképtelenség esetén tartandó második közgyűlés 2009. április 30. napján a meghirdetettel azonos helyszínen, 11 órai kezdettel kerül megtartásra.)

A közgyűlés napirendje:
1. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentése a Takarékbank Zrt. 2008. évi üzleti tevékenységéről. Az igazgatóság javaslata az éves beszámoló elfogadására, ezen belül a mérleg megállapítására és az eredmény felosztására, továbbá a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és számukra a felmentvény megadása. A konszolidált éves beszámoló elfogadása.
2. A Takarékbank Zrt. 2009. évi üzletpolitikája és üzleti terve
3. A Takarékbank Zrt. hároméves stratégiai tervének módosítása
4. Javaslat a Takarékbank Zrt. Alapszabályának módosítására
5. Javaslat az igazgatóság és a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítására
6. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok visszahívása, új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok választása
7. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
8. Egyebek

[2009.03.31.]

Ügynöki szerződés módosítása a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezettel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenységei és kiegészítő szolgáltatásai közvetítésére a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezettel (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1.) a befektetési szolgáltatási tevékenységre korábban megkötött Megbízási szerződéseket módosította.

[2009.03.31.]

Ügynöki szerződés az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezettel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő függő ügynöki tevékenység közvetítésére az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezettel (5052 Újszász, Erkel F. u. 2/a.), - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően Megbízási szerződést kötött.

[2009.03.31.]

Ügynöki szerződés a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezettel

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) közzéteszi, hogy befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtását elősegítő akviráló függő ügynöki tevékenység közvetítésére a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhely: 4465 Rakamaz, Szent István u. 25.), - a Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. pontjának megfelelően Megbízási szerződést kötött.

[2009.03.16.]

Közzététel a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változásáról (2009.03.11.)

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzé teszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2009. március 11. napján kiadott (Cg. 01-10-041206/437 számú) végzésével Fehérgyarmati-Tóth Károly (13/351), Eichammer János (13/352) és Vingelman József (13/353) osztályvezetők cégjegyzési joggal történő felruházását bejegyezte.

[2009.01.28.]

Közzététel a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változásáról

Tovább >>

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatkozással a Bszt. 123. § (1) bek. i) pontjára, közzé teszi, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2009. január 27. napján kiadott (Cg. 01-10-041206/434 számú) végzésével dr. Tóth László (13/347), Baloghné Tóth Zsuzsanna(13/348), Füge István (13/349) és Hoffmann Alexandra (13/350) ügyfélkapcsolati menedzserek cégjegyzési joggal történő felruházását bejegyezte.


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...