MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen működő Részvénytársaság

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program

Általános információk

Általános információk

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program

A hitelkonstrukció célja a kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra-fejlesztések finanszírozásához kedvezményes kamatozású hitel biztosítása, valamint az önkormányzatok részére kiírt pályázatokhoz – különösen az Új Széchenyi Terv pályázataihoz - szükséges önrész finanszírozása.

Hitelfelvevők köre:
• A helyi önkormányzatok,
• a helyi önkormányzatok társulásai és
• a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai
(a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás és a többcélú kistérségi társulás a továbbiakban együtt: hitelfelvevő vagy hiteligénylő).
 

A hitel pénzneme:
HUF
 

A hitel kamata, díjak, jutalékok, futamidők:
Kamat : A hitel ügyleti kamata 3 havi EURII3OR ± RKO + legfeljebb 2,5%/év. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázatainak keretében megvalósított derogációs projektek elismerhető (elszámolható) költségein belül elvárt megtérülő önrész finanszírozására felhasznált hitel kamata a türelmi idő alatt RKO3 ± legfeljebb 2,5%/év.
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra
Folyósítási jutalék: Nem kerül felszámításra

Projektvizsgálati díj vagy hitelbírálati díj:

 • 1 milliárd forint hitelösszegig a hitel teljes összegének legfeljebb 1,5%-a,
 • 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1 milliárd forintnak legfeljebb 1,5 %-a, továbbá az 1 milliárd forint feletti rész legfeljebb 1%-a.

Módosítási díj: legfeljebb a fennálló tőketartozás 1%-a, és legfeljebb 1 millió Ft.
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4%/év
Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 4 év. A rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, minta türelmi idő.
Lejárat: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 25 év.
Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év
Törlesztés ütemezése: Türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.
 

 

További információk

További információk

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program

Hitelezésből kizártak köre:
Nem vehet részt a programban az a helyi önkormányzat, vagy társulás, amely(nek)

 • • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-. kölcsön-, lízingszerződésből, vagy bankgarancia megbízási szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;
 • • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • • a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
 • • nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának; a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből vagy a Strukturális és Kohéziós Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
 • • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában adósságrendezési eljárás alatt áll;
 • • nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint a Kormány előzetes hozzájárulásával, amennyiben a 10. § (2) bekezdés a) vagy d) pontja nem teljesül;
 • • nem felel meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak

A hitel felhasználása:

A hitel felhasználható az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges, a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő infrastruktúra-fejlesztő beruházásra, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó immateriális javakra.

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. –ai és 51 §-a szerinti bekerülési értéken számolhatók el. A hitel felhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.

 

A hitel nem használható fel:

 • • más hitel, kölcsön, lízing kiváltására,
 • • üzletrész, részvény vásárlására,
 • • általános forgalmi adó finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult.

A Programban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti hitel nem nyújtható.


A program keretében biztosított állami támogatásnak nem minősülő hitelek:
Amennyiben a program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásnak. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében a programban nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül, amennyiben a hitelt a hitelfelvevő részben vagy egészben valamely gazdasági tevékenységének végzését szolgáló fejlesztésre fordítja.
Minden beruházás esetén egyedileg szükséges mérlegelni a hitelfelvevő azon tevékenységének gazdasági vonatkozását, amelynek érdekében a Fejlesztési célt megvalósítják.
Amennyiben a beruházás Finanszírozására igényelt vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázati kiírás szerint a támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás. akkora beruházáshoz igényelt hitel is állami támogatásnak minősül.

A program keretében biztosított állami támogatásokra vonatkozó előírások:
Amennyiben a program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
Az EUMSZ 107, cikk (1) bekezdése értelmében a programban nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül, amennyiben a hitelt a hitelfelvevő részben vagy egészben valamely gazdasági tevékenységének végzését szolgáló fejlesztésre fordítja. Állami támogatásnak minősülő hitel csak akkor nyújtható, ha a program általános feltételei mellett az adott támogatási kategória esetében meghatározott állami támogatásokkal kapcsolatos előírások is teljesülnek.
 

 

Fejlesztési célok

Fejlesztési célok

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program


1. Gyógyító Magyarország
1.1. Egészségturisztikai fejlesztések
1.2. Egészségturizmushoz kapcsolódó turisztikai kínálatfejlesztés
1.3. Turisztikai intézményrendszer fejlesztése
1.4.Geotermikus energia egészségipari hasznosítása
1.5. Termál-, gyógy- és ásványvizek hasznosítása
1.6. Egészségügyi alapellátás intézményi- és eszközfejlesztése
1.7. Egészségügyi alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás intézményi- és eszközfejlesztése
1.8. Mentőállomások építése, fejlesztése
2. Zöldgazdaság-fejlesztés
2.1. A közösségi közlekedés környezetbarát szempontú fejlesztése, modernizálása
2.2. Köztéri világítási rendszerek energia-megtakarítást eredményező modernizálása
2.3. Megújuló energiaforrások hasznosításának növelését, és a fosszilis energiahordozókból előállított energia kiváltását ösztönző fejlesztések, agrárenergetikai projektek
2.4, Hulladékgyűjtő és -feldolgozó kapacitások bővítése
2.5. Hulladék újrahasznosítás
2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása
2.7. Önkormányzati kulturális intézmények és szabadidő-, sportlétesítmények energia-megtakarítást eredményező felújítása
3. Otthonteremtés
3.1. Szociális célú városrész rehabilitáció
3.2. Funkcióbővítő városrész rehabilitáció
3.3. Telep rehabilitáció (új lakás vásárlása és építése, használt lakás vásárlása, felújítása, építési telkek kialakítása)
3.4.Szociális bérlakások kialakítása
3.4.1. Új lakás építésével. vásárlásával, a nem lakás célú önkormányzati ingatlanok átalakításával
3.4.2. használt lakás megvásárlása, átalakítása szociális bérlakássá
3.5. Költségelvű bérlakások kialakítása
3.5.1. új lakás építésével, vásárlásával, a nem lakás célú önkormányzati ingatlanok átalakításával
3.5.2. használt lakás megvásárlása, átalakítása költségelven_bérbe adott bérlakássá
3.6.Önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítása
4. Tudomány—innováció
4.1. Inkubátorház létrehozása
4.2. Kutatóintézet létrehozása felsőoktatási intézmények és vállalkozásokkal folytatott együttműködés keretében
4.3. Klaszter típusú helyi gazdaságfejlesztés infrastrukturális hátterének kialakítása
5.Közlekedésfejlesztés
5.1. Helyi közutak építése, felújítása
5.2. Közúthálózat településeket tehermentesítő (elkerülő) szakaszainak építése
5.3. Helyi közúti személyszállítás közszolgáltatás ellátásához szükséges infrastruktúra-, eszközfejlesztés
5.4. Helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás ellátásához szükséges infrastruktúra-, eszközfejlesztés
5.5. Önkormányzati tulajdonú vasúti pályák fejlesztése
5.6. Kerékpárút hálózat fejlesztése
5.7. Integrált elektronikus (ITS) forgalomirányítási, utas-tájékoztatási és tarifarendszer fejlesztése
5.8. Kikötői infrastruktúra fejlesztése
Egyéb fejlesztési célok
6. Települési alapinfrastruktúra-fejlesztés
6.1. Egészséges ivóvíz ellátás biztosítása
6.2. Szennyvízelvezetés ás szennyvíztisztítás
6.2.1. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programból kizárt települési önkormányzatok szennyvízberuházásai -
6.2.2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet partinak ás part közelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó települési önkormányzatok szennyvízberuházásai
6.3, Csapadék-vízelvezetés
6.4. Ár- és belvízvédelem
6.5. Helyi közműfejlesztés
6.6. Közvilágítás
6.7. Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek, az e-önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez szükséges rendszerek kialakítása
6.8. Településrendezési tervek, város- és település(rész) rehabilitációs programok megvalósítása
6.9. Informatikai ás távközlési hálózatépítés
6.10. A KEOP pályázatainak keretében megvalósított derogációs projektek elismerhető (elszámolható) költségein belül elvárt megtérülő önrész finanszírozása.
7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra-fejlesztés
7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása
7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási—nevelési intézmények)
7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása
7.4. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése
7.5. Közművelődési feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (kulturális, szabadidő intézmények)
7.6. Önkormányzati sportlétesítmények létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása
7.7. Multifunkciós közösségi terek létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása

 

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...