Általános információk

Általános információk

MNB Növekedési Hitelprogram

Örömmel tájékoztatjuk meglévő és leendő ügyfeleinket, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. is részt vesz a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogramban.

Kik vehetik igénybe a hitelt?

A 2004. évi XXXIV törvény szerint a mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülő ügyfelek, ide értve az egyéni vállalkozókat is (továbbiakban: KKV), de az őstermelőkre, családi gazdálkodókra (családi gazdaság) nem terjed ki a hitelprogram. Az NHP-ban azon KKV vehet részt, amely akár külföldön lévő kapcsolt- és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás nyilvántartásai alapján is KKV-nak minősül.

A törvény szerint nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
A hitelszerződés adósa továbbá nem lehet pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy elektronikus pénzt kibocsátó vállalkozás vagy – meghatározott kivételekkel – bármely hitelintézet kapcsolt vállalkozása. A KKV és a KKV-val kötött hitelszerződés biztosítéki kötelezettje nem lehet hitelintézet kapcsolt vállalkozása (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint).
 

Milyen célokra használható fel az NHP keretében folyósított hitel?

Az I. Pillér keretében

i) új beruházás, (új beruházásnak tekinthető a már megkezdett és folyamatban lévő, de NEM AKTÍVÁLT beruházás)
ii) forgóeszköz finanszírozás,
iii) az Európai Uniótól igényelt finanszírozáshoz szükséges önrész, illetve előfinanszírozás biztosítása, vagy
iv) az (i)-(iii) pontokban meghatározott célra, illetve ilyen eredeti célú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására belföldi hitelintézettől Magyarországon felvett forintkölcsön vagy forint pénzügyi lízing kiváltás.
 

Beruházási hitelek alatt az MNB a program szempontjából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. § szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a már meglévő eszközök korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. § szerint meghatározott tartós részesedések közül az 50 százalék feletti tulajdoni jogot jelentő részesedés szerzésre nyújtott hiteleket érti.

Forgóeszköz-finanszírozási hitelek alatt az MNB a program szempontjából az Szmt. 28. § (2)-(4) pontja szerint meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. § (2) szerint meghatározott vevői követelések finanszírozására nyújtott hiteleket érti.

EU-s támogatás önrészére és előfinanszírozására nyújtott hitelek alatt az MNB a jelen program alkalmazásában az Európai Uniós Támogatási programok támogatás előfinanszírozására és társfinanszírozására nyújtott hiteleket érti.

A II. Pillér keretében

KKV-ügyfelek belföldi hitelintézettől 2013. március 31-ig felvett deviza-, illetve deviza alapú kölcsönének vagy pénzügyi lízingjének forint kölcsönnel történő kiváltására nyújtható.

 

Miért előnyös az MNB Növekedési Hitelprogramban való részvétel vállalkozásának?

 • Rendkívül kedvező, a teljes futamidőre rögzített, maximum évi 2,5%-os költséggel (beleértve a kamatot, az egyéb banki költségeket és a garancia intézmény, azaz a készfizető kezességvállalás díját is) kaphat forintkölcsönt forgóeszköz-beszerzésre, beruházásra vagy uniós támogatásokhoz önerőpótlási célból, illetve támogatás-előfinanszírozásra.
 • A korábban belföldi hitelintézettől devizában felvett bármely hitelét vagy forintban felvett beruházási, forgóeszköz finanszírozási vagy az Európai Uniótól igényelt finanszírozáshoz szükséges önrész, illetve előfinanszírozás célú kölcsönét, pénzügyi lízingjét kedvezményes forinthitellé alakíthatja.
 • Kedvező kamat mellett hosszú távra fedezheti forrásszükségletét, az alacsonyabb adósságszolgálat pedig segíti a hosszabb távon megtérülő beruházásokat, fejlesztéseket.
 

További információk

További információk

MNB Növekedési Hitelprogram

Az igényelhető hitel főbb jellemzői

Igénylés: A Takarékbank által előírt dokumentumokkal ellátott hitelkérelem benyújtásának határideje 2013. július 15.

Hitelösszeg: Pillérenként minimum 3 millió forint, maximum 3 milliárd forint. A felső összeghatár a KKV partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együttesen a program keretében pillérenként az összes hitelintézettől kapható maximális összeget jelenti.

Saját erő: A Takarékbank egyedi döntése alapján kerül meghatározásra.

Devizanem: Forint.

Futamidő: Legfeljebb 10 év.

Lehívás: A rendelkezésre tartási időszak legkésőbb 2013. augusztus 30-ig tart, de az I. Pillérben adott kizárólag új beruházási hitel esetén az első lehívásnak (min. a hitelösszeg 30%-a) legkésőbb 2013. augusztus 30-ig, utolsó lehívásnak 2014. február 28-ig meg kell történnie.

Folyósítás: A Takarékbank a kölcsönt a tényleges és számlákkal (előlegszámla elfogadható a folyósításhoz) igazolt felhasználásnál előbb nem folyósíthatja az Ügyfél számára, kivéve a készletvásárlásra nyújtott kölcsönt, ahol az Ügyfélnek a folyósítást követően 15 nap áll rendelkezésre a kölcsön hitelcélnak megfelelő felhasználására.

Törlesztés: A türelmi idő végét követően az esedékesség hónapjának 15. napján vagy az ezt követő munkanapon, általában havi vagy negyedéves ütemezéssel, de ettől egyedi döntés alapján eltérés lehetséges.

Kamatfizetés: Naptári havonta/naptári negyedévente a hónap/negyedév utolsó napján.

Hiteldíj, kamat: A hitel kamata fix, a hiteldíj mértéke maximum évi 2,5% , amely minden egyéb költséget, díjat, jutalékot tartalmaz, ide értve az esetlegesen igénybevett készfizető kezességvállalás díját is.

Egyéb költség: Nem számítható fel, kivéve a hitellel kapcsolatosan harmadik személynek fizetendő díjat (pl. ügyvédi díj, értékbecslés díja, közjegyzői, jelzálog bejegyzési díj).

Késedelmi kamat: A Takarékbank mindenkor hatályos hirdetménye szerint.

Büntető kamat: A jegybanki alapkamat kétszerese (MNB részére fizetendő szerződésszegés esetén).
 

Az Ügyfél által igényléskor benyújtandó dokumentumok

 • Az NHP-hoz kapcsolódó Hitelkérelem.
 • Az igényelt hitel típusának megfelelő dokumentáció.

Egyéb feltételek

 • A 2013. március 31-ét követően átstrukturált vagy megújított deviza- és forintkölcsönök kiváltása a program keretében nem lehetséges. Átstrukturálás a hitelszerződés olyan módosítása, amely a kölcsönre vonatkozóan a visszafizetések átmeneti időre történő elhalasztását, részletfizetést, kamatok mértékének megváltoztatását, a kamat- és díjfizetési időpontok módosítását, kamatok tőkésítését, a futamidő meghosszabbítását, törlesztések átütemezését eredményezi. A megújítás a hitelszerződésből eredő tartozások átvállalását és a jogok engedményezését, valamint a hitelszerződés eredeti szerződő felek általi újrakötését jelenti.
 • A hitelprogram keretében kiváltandó hitel vagy pénzügyi lízing nem lehet 90 (kilencven) napot meghaladó késedelemben.
 • Az I. pillér keretében kiváltandó hitel esetén az Ügyfél köteles számlákkal igazolni a Takarékbank részére, hogy a kiváltandó hitelt korábban a programban meghatározott hitelcélok valamelyikére használta fel, kivéve a forgóeszköz finanszírozást, mert ez esetben a kiváltás időpontjára kell igazolni a hitelcél szerinti felhasználást.
 • Folyószámlahitel, rulírozó hitel nem nyújtható egyik pillérből sem, de a kiváltandó hitel lehet folyószámlahitel és rulírozó hitel is.
 • Az I. pillérben folyósított kölcsönt az Ügyfél köteles a folyósítást követően haladéktalanul (kivéve készletvásárlásra nyújtott kölcsön, amely esetében 15 nap áll a KKV rendelkezésére) kizárólag a kölcsöncélnak megfelelően felhasználni, II. pillérben nyújtott kölcsönt pedig igazoltan a devizahitel kiváltására fordítani.
 • Az Ügyfél vállalja, hogy az I. pillér keretében felvett kölcsön hitelcél szerinti felhasználását a kölcsön teljes futamideje alatt biztosítja és igazolja a Takarékbank számára.
 • Amennyiben a program keretében nyújtott beruházási hitellel finanszírozott beruházást vagy annak egy részét az Ügyfél a hitel futamideje alatt értékesíti, a befolyó bevételt előtörlesztésre kell fordítania.
 • A hitelprogram, illetve az Ügyféllel kötött hitelszerződés bármely előírásának nem teljesülése esetén a Takarékbank köteles felmondani a hitelszerződést, és az Ügyfél köteles a Takarékbanknak azonnali hatállyal visszafizetni a kölcsönt a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, a folyósítástól számított büntető kamattal együtt.
 • A 90 napon túli késedelemmel érintett, a megújításra, átstrukturálásra kerülő vagy a Takarékbank által felmondott hitelekhez kapcsolódó refinanszírozási kölcsönt haladéktalanul vissza kell fizetni az MNB számára, azaz – ha a Takarékbank nem él az ügyféllel szemben azonnali felmondási jogával – a hitel piaci kamatozásúvá válik. 

 

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A Takarékbank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A Takarékbank fenntartja a jogot, hogy a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján egyedileg döntsön a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről. Konkrét igény esetén részletes információkért forduljon banki kapcsolattartójához!

 

 
Letölthető dokumentumok

Kapcsolódó oldalak


E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...